سامانه مدیریت طرح های پژوهشی
سعید سمرقندیان - کارنامه علمی کامل


samarghandians1nums.ac.ir

برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک samarghandians1nums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل سعید سمرقندیان
محل تولد
تاریخ تولد
وضعیت تاهل مجرد
آخرین رشته تحصیلى فیزیولوژی اعصاب
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت علوم پایه
درجه علمی Ph.D
دانشیار
وضعیت استخدامی هیات علمی پیمانی تمام وقت
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اثرات محافظتی کروستین((crocetine بر آسیب سلول های PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکز سعيد سمرقنديان دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشگده بوعلی تکمیل شده -
2 بررسي اثر عصاره الکلی گیاه کاسنی وحشی بر تنظیم گلوکز، سطوح چربیهای خون و پارامتر های اکسیداتیو استرس در رت های دیابتی سعيد سمرقنديان - اباصلت برجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی تکمیل شده -
3 بررسی اثرات پیشگیرانه سافرانال بر صدمات اکسیداتیو مغزی در رتهای نر مسن سعيد سمرقنديان - اباصلت برجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی تکمیل شده -
4 بررسی شاخص های استرس اکسیداتیو در مایع لاواژ برونکوآلوئولار و بافت ریه جهت ارزیابی اثرات پیشگیرانه سافرانال بر دیسترس تنفسی در موش صحرایی دیابتی نر سعيد سمرقنديان - اباصلت برجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
5 بررسي شناسایی و نقش مسیر های کاسپیز، باکس، بی سی ال-2 در القاء آپوپتوز بوسیله کریزین در رده سلولهای سرطاني اپيتليال آلوئولی ریهCell Line A549 سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
6 بررسي اثر عصاره آبی زعفران بر روی تنظیم گلوکز، سطوح چربیهای خون و پارامتر های اکسیداتیو استرس درمدل حیوانی دیابت آنسفالوپاتی سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی تکمیل شده -
7 بررسي اثرات ضد تومری سافرانال بر رشد رده سلولهای سرطاني نروبلاستوما ( (N2A Cell Line سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
8 بررسي اثرات ضد تکثیری و ایجاد مرگ پيش بيني شده سلولي عصاره الکلی ریزوم آلپینیا گالانگادر سلولهای سرطانی پستان (MCF-7 ) سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
9 اثردرمان با مورفین بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در با فت کبد موش صحرایی سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
10 بررسی و تعیین مکانیسم های دخیل در ضد دردی کریزین توسط تست فرمالین در رت های نر سعيد سمرقنديان -عظیمی نژاد دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
11 بررسی شناخت مکانیسمهای اثر آنتاگونيست قوي گيرنده کاپا (بوپرنورفین) در کبد رت های نر در سنین متفاوت سعيد سمرقنديان - اباصلت برجی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پژوهشکده بوعلی- دانشکده پزشکی تکمیل شده -
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Preventive Effect of Carvacrol Against Oxidative Damage in Aged Rat Liver Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Farkhondeh T. Int. J. Vitam. Nutr. Res 2106 مقاله کامل مقاله کامل
2 Chrysin treatment improves diabetes and its complications in liver, brain, and pancreas in streptozotocin-induced diabetic rats Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Samini F, Farkhondeh T. Can J Physiol Pharmacol 2016 مقاله کامل مقاله کامل
3 Inhibitory and Cytotoxic Activities of Chrysin on Human Breast Adenocarcinoma Cells by Induction of Apoptosis Saeed Samarghandian, Mohsen Azimi-Nezhad, Abasalt Borji, Malihe Hasanzadeh, Farahzad Jabbari, Tahereh Farkhondeh, Moh Pharmacognosy magazine 2016 مقاله کامل مقاله کامل
4 Crocin attenuate Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-α) and interleukin-6 (IL-6) in streptozotocin-induced diabetic rat aorta Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Farkhondeh T. Cytokine 2016 مقاله کامل مقاله کامل
5 Effect of crocin on aged rat kidney through inhibition of oxidative stress and proinflammatory state Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Borji A, Farkhondeh T. Phytother Res 2016 مقاله کامل مقاله کامل
6 Crocus sativus L. (saffron) extract reduces the extent of oxidative stress and proinflammatory state in aged rat kidney Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Borji A, Farkhondeh T. Progress in Nutrition 2016 مقاله کامل مقاله کامل
7 Antidotal effects of curcumin against agents-induced cardiovascular toxicity Farkhondeh T, Samarghandian S Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets 2016 مقاله کامل مقاله کامل
8 The hepatoprotective effects of curcumin against drugs and toxic agents: an updated review Farkhondeh T; Samarghandian S Journal Toxin Reviews 2016 مقاله کامل مقاله کامل
9 Assessment the effect of saffron ethanolic extract (Crocus sativus L.) on oxidative damages in aged male rat liver M MSamarghandian S, Asadi-Samani M, Farkhondeh T; Bahmani Der Pharmacia Lettre 2016 مقاله کامل مقاله کامل
10 Protective Effects of Carvacrol against Oxidative Stress Induced by Chronic Stress in Rat's Brain, Liver, and Kidney Samarghandian S, Farkhondeh T, Samini F, Borji A. Biochem Res Int 2016 مقاله کامل مقاله کامل
11 Neuroprotective effects of Crocus Sativus L. and its main constituents Samini F; Samarghandian S Der Pharmacia Lettre 2016 مقاله کامل مقاله کامل
12 Neuroprotective effects of Crocus Sativus L. and its main constituents Samini F; Samarghandian S Der Pharmacia Lettre 2016 مقاله کامل مقاله کامل
13 Immunomodulatory and antioxidant effects of saffron aqueous extract (Crocus sativus L.) on streptozotocin-induced diabetes in rats Samarghandian S; Azimi-Nezhad M; Farkhondeh T Indian Heart Journal 2016 مقاله کامل مقاله کامل
14 Antidotal effects of curcumin against neurotoxic agents: An updated review Farkhondeh T, Samarghandian S, Samini F. Asian Pac J Trop Med 2016 مقاله کامل مقاله کامل
15 The Effects of Zataria Multiflora on Blood Glucose, Lipid Profile and Oxidative Stress Parameters in Adult Mice During Exposure to Bisphenol A Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Farkhondeh T. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets 2016 مقاله کامل مقاله کامل
16 Effect of chrysin on nociception in formalin test and serum levels of noradrenalin and corticosterone in rats Farkhondeh T--Samarghandian S--Azimin-Nezhad M--Samini Int J Clin Exp Med 2015 مقاله کامل مقاله کامل
17 Lead exposure and asthma: an overview of observational and experimental studies Tahereh Farkhondeh--Saeed Samarghandian* --Parisa Sadigharad Toxin Reviews 2015 مقاله کامل مقاله کامل
18 Effects of buprenorphine on balance of oxidant/antioxidant system in the different ages of male rat liver Samarghandian S--Azimi-Nezhad M--Afshari R--Farkhondeh T, Karimnezhad F J Biochem Mol Toxicol 2015 مقاله کامل مقاله کامل
19 Thymoquinone Ameliorates Acute Renal Failure in Gentamicin-Treated Adult Male Rats Samarghandian S--Azimi-Nezhad M-- Mehrad-Majd H, Mirhafez SR. 2015 مقاله کامل مقاله کامل
20 Effect of bisphenol A on blood glucose, lipid profile and oxidative stress indices in adult male mice Moghaddam HS, Samarghandian S, Farkhondeh T1. Toxicol Mech Methods 2015 مقاله کامل مقاله کامل
21 Preventive effect of safranal against oxidative damage in aged male rat brain Samarghandian S--Azimi-Nezhad M--Samini F. Exp Anim 2015 مقاله کامل مقاله کامل
22 Effect of chronic exposure to cadmium on serum lipid, lipoprotein and oxidative stress indices in male rats Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Shabestari MM, Azad FJ, Farkhondeh T, Bafandeh F. Interdiscip Toxicol 2015 مقاله کامل مقاله کامل
23 Ameliorative effect of saffron aqueous extract on hyperglycemia, hyperlipidemia, and oxidative stress on diabetic encephalopathy in streptozotocin induced experimental diabetes mellitus. Samarghandian S, Azimi-Nezhad M, Samini F. Biomed Res Int 2014 مقاله کامل مقاله کامل
24 Role of Caspases, Bax and Bcl-2 in Chrysin-Induced Apoptosis in the A549 Human Lung Adenocarcinoma Epithelial Cells SamarghandianS-- Azimi Nezhad M--; Mohammadi M Anticancer Agents Med Chem 2014 چکیده مقاله چکیده مقاله
25 اثرات مواجهه با سرب بر رخداد حملات آسمی سعید سمرقندیان--حشمت سپهری مقدم --طاهره فرخنده- مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 1393 مقاله کامل مقاله کامل
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Honey induces apoptosis in renal cell carcinoma سعید سمرقندیان- جلیل توکل افشاری اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین 1394 پوسترى
2 Antiproliferative activity and induction of apoptotic by ethanolic extract of Alpinia galangal rhizhome in human breast carcinoma cell line سعید سمرقندیان- جلیل توکل افشاری اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین 1394 پوسترى
3 Curcumin ameliorates acute respiratory distress syndrome induced in diabetic rats سعید سمرقندیان- دهمین کنگره بین المللی دوسالانه انجمن آسم و آلرژی 1394 پوسترى
4 Catchin is a new treatment for amelioration of diabetes and its complication in diabetic rats سعید سمرقندیان- محسن عظیمی نژاد بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی 1394 پوسترى
5 نقش اساتید مشاور بر میزان فعالیت های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی سعید سمرقندیان- محسن عظیمی نژاد شانزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري 1394 پوسترى
6 بررسی نظرات دانشجویان پرستاری در ارتباط با ارائه درس فیزیولوژی به روش بالینی و ارتباط آن با فعالیت های پژوهشی دانشجویان سعید سمرقندیان- اباصلت برجی شانزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري 1394 پوسترى
7 فعالیت آنتی پرولیفراتیو والقا ء آپوپتوز کارتاسول در سلولهای سرطانی سینه سعید سمرقندیان- طاهره فرختده اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران 1394 پوسترى
برگشت به صفحه کارنامه علمی