سامانه مدیریت طرح های پژوهشی-  اهداف
هدف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مهمترین هدف سامانه داده های پژوهشی (RDS) عبارت است از: تبدیل مراحل مختلف ثبت و بروزرسانی اطلاعات پژوهشی از شکل سنتی به الکترونیک جهت صرفه جویی در وقت وهزینه و کاهش درصد خطا
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://research.nums.ac.ir/find.php?item=1.16.10.fa
برگشت به اصل مطلب