سامانه مدیریت طرح های پژوهشی- طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته سه ماهه سوم
طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته سه ماهه سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۵ | 
                        لیست طرح های خاتمه یافته سه ماهه سوم سال 1397
 
ردیف موضوع کد طرح تاریخ تصویب
1 بررسی فلزات سنگین تجمع یافته در سبزیجات آبیاری شده با منابع آبی مختلف: یک رویکرد از مزرعه تا سفره 202 96/01/28
2 کارایی کربن فعال تولیدی از صدف دوکفه ای گونه  Cerestoderma Lamareki در حذف رنگزای Acid Black1  از محیط های آبی 96208 96/02/25
3 بررسی کارایی جاذب چارچوب آلی فلزی زئولیتیک فریم ورک 8 با ساختار یک بعدی در حذف فسفات از محلولهای آبی 96214 96/03/08
4 تأثیر مکمل رزوراترول بر میزان سرمی پروفایل لیپیدی افراد بزرگسال: مرور سیستماتیک و متاآنالیز 96220 96/08/22
5 به کارگیری اسکرینینگ سه ماهه اول تولد برای تشخیص زودرس نوزادان کوچک برای سن بارداری 97265 97/02/15 
6 بررسی فراوانی نوروپاتی محیطی و فاکتورهای وابسته درکودکان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال شهر نیشابور 200 95/11/27
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت طرح های پژوهشی:
http://research.nums.ac.ir/find.php?item=1.91.54.fa
برگشت به اصل مطلب